نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت

‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص “‌نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت”
‌ماده ۱ – در اجراء اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر‌تشکیل می‌گردد تا وظایف مقرر در این قانون را انجام دهد.
۱ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور.
۲ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه.
۳ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی.
‌تبصره – شورای نظارت از بین اعضاء یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید که‌مسئولیت اداره جلسات شورا، انجام مکاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنین یک نفر به عنوان دبیر شورا که‌مسئولیت اداره امور دبیرخانه را عهده‌دار خواهد بود.
‌ماده ۲ – اعضاء شورای نظارت در سازمان صدا و سیما برای مدت ۲ سال از طرف قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌گردند.
‌تبصره ۱ – تجدید انتخاب اعضای شورای نظارت برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.
‌تبصره ۲ – تعداد جلسات، ترتیب جلسات و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات و سایر امور داخلی شورا در آیین‌نامه داخلی شورای نظارت که‌به تصویب دو سوم اعضاء شورای نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد.
‌تبصره ۳ – شورای نظارت می‌تواند در صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش در هر یک از واحدها و شبکه‌ها و مراکز تابعه انتخاب و اعزام‌نماید.
‌ماده ۳ – شورای نظارت که مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد وظایف زیر را انجام خواهد داد.
۱ – نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح‌امور مذکور.
۲ – نظارت بر سیاستهای اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء دربیاید و اعلام نظر اصلاحی‌شورا به رییس سازمان.
۳ – نظارت بر حسن اجراء قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما.
۴ – نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.
۵ – نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان.
۶ – نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام می‌دهد.
۷ – گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – رییس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف هستند در اجرای‌دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.
‌ماده ۴ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو بلااثر می‌گردد.
‌تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
‌موضوع نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت که در تاریخ اول مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ‌یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد، به شرح فوق، به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲

ماده واحده ـ یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده می گردد و شماره ماده (۳۰) به ماده (۳۱) اصلاح می‌شود.

ماده ۳۰ـ چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

ـ مدعی می تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء ، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجراء مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد. بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بیست و چهار ساعت اجراء کند. در صورت عدم اجراء حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجراء حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذی نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره۲ـ مصوبه مذکور مانع از پی گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.