انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی یعنی از ۷ الی ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، ازنظر کمی در قیاس با هفته ماقبل،کاهش داشته و از ۱۱۵ به ۹۲ مورد رسیده که شامل  ۸۵مورد انتقادی و ۷ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۱۰۹موردانتقادی و ۶ مورد دوسویه بوده است. از ۹۲ موردانتقاد یادشده ۹ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور بوده است.

هفته ماقبل ۱۲ موردانتقاد از رئیس‌جمهور پخش شده بود. مخاطب ۱۳ مورد انتقادها، وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه بوده‌اند و ۷۰ مورد انتقاد نیز از سایر اجزای دولت و کلیت عملکرد دولت پخش شده است.

انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی (۵۸ مورد)، سیاسی (۱۸ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۱۶مورد) بوده است. از ۵۸ مورد انتقاد اقتصادی موضوع تورم وگرانی با ۱۲ مورد و رونق تولید و کسب و کار با ۹ مورد بیشترین انتقاد را به خود اختصاص داده‌اند.

از ۹۲ موردانتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۳۸ مورد از شبکه‌های سیما و ۵۴ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش شده است.

بیشترین انتقادها از آنتن رادیو تهران و شبکه یک سیما پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «پارک شهر» رادیو تهران با ۲۳ مورد است. «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با ۱۰ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.

برای مطالعه و دریافت فایل گزارش تحلیل و ارزیابی برنامه‌های انتقادی صداوسیما نسبت به دولت از تاریخ ۷ الی ۱۳ تیر ۱۳۹۸ کلیک کنید (دریافت فایل PDF).