انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته مورد بررسی از تاریخ ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۸، از نظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، کاهش نسبی داشته و از ۱۰۲ مورد به ۸۹ مورد رسیده که شامل ۸۴ مورد انتقادی و ۵ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۹۰ مورد انتقادی، ۴ مورد تخریبی و ۸ مورد دوسویه بوده است. در هفته موردبررسی انتقاد تخریبی وجود نداشته است.

از ۸۹ مورد انتقاد یادشده ۹ مورد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور ۱۱ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازما‌ن‌های تحت نظر قوه مجریه و ۶۹ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است. انتقادها به تفکیک حوزه ای شامل اقتصادی (۴۹ مورد)، سیاسی (۱۷ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۲۳ مورد) بوده است. از ۸۹ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۴۹ مورد از شبکه‌های سیما و ۴۰ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش‌ شده است. بیشترین انتقادها از آنتن رادیو ایران و شبکه خبر سیما پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «خبر ۲۰» شبکه خبر هست. «پیک نیمروزی» رادیو ایران با ۱۴ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.

برای مطالعه و دانلود رویکرد انتقادی برنامه‌های صداوسیما به دولت از ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۸ کلیک کنید (فایل PDF).