انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته مورد بررسی از نظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، کاهش چشمگیر داشته و از ۸۹ مورد به ۵۰ مورد رسیده که شامل ۴۵ مورد انتقادی و ۵ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۸۴ موردانتقادی و ۵ مورد دوسویه بوده است.

تحول قابل تأمل، پراکندگی انتقادها و نبود خط تبلیغی هدفمند است که در تمرکز صداوسیما بر مناسبت‌های ملی مقارن با هفته موردبررسی ریشه دارد. از ۴۵ موردانتقاد یادشده ۶ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۴۴ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است. در هفته موردبررسی هیچ انتقادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس‌جمهور نشده است.

انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی (۳۰ مورد)، سیاسی (۶ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۱۴ مورد) بوده است. از ۵۰ مورد انتقاد مرتبط با عملکرد دولت ۲۰ مورد از شبکه‌های سیما و ۳۰ مورد از شبکه‌های رادیویی پخش‌شده است. بیشترین انتقادها از آنتن رادیو ایران و شبکه یک سیما پخش‌ شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی «رویداد» رادیو گفتگوست.

برای مطالعه و دانلود رویکرد انتقادی برنامه‌های صداوسیما به دولت از ۱۰ تا ۱۶ خرداد کلیک کنید. (فایل PDF)