انتقادهای صداوسیما به عملکرد دولت، در هفته موردبررسی ازنظر کمی در قیاس با هفته ماقبل، افزایش داشته و از ۵۹ مورد به ۸۲ مورد رسیده که شامل ۷۴ موردانتقادی و ۸ مورد دوسویه (پخش همزمان نظرات منتقد و موافق) بوده است. این نسبت در هفته قبل ۵۴ موردانتقادی، یک مورد تخریبی و ۴ مورد دوسویه بوده است. در هفته مورد بررسی انتقاد تخریبی وجود نداشته است.

از ۸۲ موردانتقاد یادشده ۶ مورد به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه رئیس جمهور، ۲۰ مورد مربوط به وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تحت نظر قوه مجریه و ۵۶ مورد نیز انتقاد از سایر اجزای دولت و عملکرد دولت بوده است. انتقادها به تفکیک حوزه‌ای شامل اقتصادی (۴۲ مورد)، سیاسی (۱۲ مورد) و اجتماعی و فرهنگی (۲۸ مورد) بوده است. بیشترین انتقادها از آنتن شبکه یک سیما و شبکه دو سیما پخش شده است. رتبه‌بندی آماری برنامه‌های انتقادی، گویای صدرنشینی بخش خبری «۲۰:۳۰» شبکه دو با ۱۶ مورد است و برنامه «عصرانه » شبکه افق با ۱۲ مورد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل بولتن پایش برنامه‌های صداوسیما از تاریخ ۶ الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیک کنید.